Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1.
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door brainmed.

Artikel 2.
Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. Bij niet annuleren worden de kosten van de afspraak in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur
voor de afspraak wordt er 200 euro in rekening gebracht.

Artikel 3.
De door brainmed aan de cliënt gedeclareerde kosten dienen door de cliënt binnen de gestelde betalingstermijn te zijn betaald. Let op: de betalingstermijn is bindend, ook wanneer uw zorgverzekeraar de factuur niet aan u vergoed.

Artikel 4.
Voldoet de cliënt niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is brainmed zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 5.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. Bovendien wordt aanspraak gemaakt op de contractuele en/of wettelijke rente vanaf de datum dat de cliënt in verzuim is.

Artikel 6.
Bij betalingsachterstand is brainmed gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8.
Bij tussentijdse prijswijzigingen gelden de nieuwe tarieven en niet de in de behandelovereenkomst staande tarieven.